Statut koła

ROZDZIAŁ 1 – Przepisy ogólne

§ 1.

Studenckie Koło Naukowe TSL Politechniki Lubelskiej, zwane dalej Kołem jest organizacją studencką działającą na podstawie niniejszego statutu.

§ 2.

Siedzibą Koła jest Katedra Pojazdów Samochodowych mieszcząca się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36.

§ 3.

Koło powołane zostało z inicjatywy studentów Karol Kondrat, Paweł Grzęda, Anna Zalewska, Gracjana Woźniak, Jakub Baltyn, Piotr Majka, Maciej Kukiełka, Wiktor Wójtowicz  zwanych dalej założycielami.

§ 4.

Koło może posługiwać się własnym logo, pieczęciami i papierem firmowym wg. zatwierdzonych przez siebie wzorów.

Wzór logo, pieczęci i papieru firmowego po zaopiniowaniu Dziekana Wydziału Mechanicznego zatwierdza Prorektor ds. Studenckich. Informacje te mogą być dodane do rejestru koła.

§ 5.

Koło jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem.

§ 6.

Koło powołuje się na czas nieograniczony.

§ 7.

Koło nie posiada osobowości prawnej.

§ 8.

W strukturę organizacyjną Koła wchodzi Walne Zgromadzenie oraz Zarząd Koła.

ROZDZIAŁ 2 – Cele koła

§ 9.

Cel i zadania koła:

 • promowanie Politechniki Lubelskiej oraz Wydziału Mechanicznego,
 • ułatwienie kontaktu studentom i uczniom, a także pomoc w podjęciu praktyk
  w prestiżowych firmach z branży TSL oraz produkcyjnej (stworzenie mini platformy
  i bazy firm oferujących praktyki),
 • organizowanie oraz udział w konferencjach i warsztatach,
 • organizowanie wyjazdów i uczestnictwo w targach branżowych,
 • organizowanie wyjazdów studyjnych do przedsiębiorstw,
 • zrzeszanie przedsiębiorczych oraz zainteresowanych branżą TSL studentów,
 • nawiązywanie współpracy z firmami z branży TSL oraz produkcji,
 • poszerzanie i rozwijanie wiedzy z zakresu logistyki, transportu oraz przedsiębiorczości w środowisku studentów Politechniki Lubelskiej, a także szkół średnich zainteresowanych powyższą tematyką,
 • prowadzenie prac badawczych,
 • organizowanie konkursów tematycznych dla szkół średnich,
 • współpraca z innymi kołami.
ROZDZIAŁ 3 – Członkostwo

§ 10.

Członkiem koła może być wyłącznie student lub doktorant Politechniki Lubelskiej.

§ 11.

Członkostwo jest dobrowolne i nabywa się je na mocy decyzji Zarządu Koła, po okresie co najmniej dwóch miesięcy aktywnej pracy na rzecz Koła. W szczególnych przypadkach członkostwo na mocy decyzji Zarządu Koła może być nadane z pominięciem tego okresu.

 § 12.

Założyciele Koła uzyskują status Członków z dniem rejestracji Koła.

§ 13.

 1. Honorowym Członkiem Koła na mocy decyzji Zarządu Koła może zostać osoba, która ma szczególne zasługi na rzecz Koła.
 2. Osoba nie spełniająca paragrafu § 10 na mocy decyzji Zarządu Koła może zostać Członkiem Honorowym, jednak nie posiada ona czynnego ani biernego prawa wyborczego oraz nie może korzystać z uczelnianych funduszy przeznaczonych na Koło.

§ 14.

Członek Koła ma prawo:

 1. Głosowania.
 2. Uczestnictwa w realizacji projektów Koła.
 3. Pierwszeństwa zapisu na wyjazdy i projekty organizowane przez Koło.
  W przypadku ograniczonej liczby miejsc pierwszeństwo mają osoby z dłuższym stażem w Kole.
 4. Zgłaszania wniosków, uwag oraz propozycji dotyczących działalności Koła.
 5. Członkowie Koła mogą uczestniczyć w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Uczelni.

Członek Koła ma obowiązek:

 1. Aktywnie uczestniczyć w pracach Koła, w tym w przygotowaniu prezentacji i ich przedstawianiu na uczelnianych uroczystościach lub zgromadzeniach dotyczących studenckiego ruchu naukowego.
 2. Systematycznie uczestniczyć w zebraniach Koła.
 3. Przestrzegania statutu Koła.
 4. Wykonywania zobowiązania względem Koła.
 5. Przestrzegania decyzji podjętych przez Zarząd Koła oraz Walne Zgromadzenie.
 6. Godnego reprezentowania Koła oraz Politechniki Lubelskiej.
 7. Utrzymania pozytywnych relacji z Członkami Koła oraz pracownikami uczelni.

§ 15.

            Członkostwo w Kole ustaje:

 1. Na wniosek Członka Koła.
 2. Na mocy decyzji Zarządu Koła, w przypadku gdy stwierdzi się naruszenie przez Członka Koła statutu lub ogólnie przyjętych norm.
 3. W przypadku rażącego zachowania, rażącego nie przestrzegania statutu oraz ogólnie przyjętych norm może nastąpić usunięcie dyscyplinarne Członka Koła na mocy decyzji Zarządu Koła.

§ 16.

            W przypadku ustania Członkostwa w Kole zgodnie z paragrafem § 15 przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni.

ROZDZIAŁ 4 – Władze koła

§ 17.

 1. Walne Zgromadzenie
  1. Do Walnego Zgromadzenia należą wszyscy Członkowie Koła.
  2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w określonym miejscu i czasie raz do roku.
  3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Koła.
  4. W sytuacjach nadzwyczajnych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Zarząd Koła lub na wniosek ¼ Członków Walnego Zgromadzenia.
  5. Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przekazywana jest Członkom co najmniej 7 dni wcześniej.
  6. Walne Zgromadzenie posiada następujące kompetencje:
   • Wyznacza działania Koła
   • Uchwala zmiany statutu
   • Wybiera i odwołuje Zarząd Koła
   • Podejmuje decyzje o rozwiązaniu Koła
  7. Decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są na mocy uchwał.
  8. Każdy Członek Koła ma prawo oddania głosu za lub przeciw danej decyzji.
  9. Głosowanie dotyczące wyborów Zarządu Koła jest tajne. Pozostałe głosowania mogą być jawne.
  10. Minimalna liczba Członków Walnego Zgromadzenia konieczna do podjęcia uchwały to co najmniej 50% Członków.
  11. W przypadku zmian statutu, odwołania Zarządu Koła oraz rozwiązania Koła minimalna liczba członków Walnego Zgromadzenia to co najmniej 2/3 Członków.
  12. W przypadku braku kworum, po naradzie Przewodniczący możne wyznaczyć kolejne zebranie w tym samym dniu po półgodzinnej przerwie, gdzie nie jest wymagana minimalna liczba członków uprawnionych do głosowania.
  13. Podejmowanie uchwały przez Walne Zgromadzenie następuję przez zwykłą większość głosów.
  14. W przypadku zmian statutu, odwołania Zarządu Koła oraz rozwiązania Koła uchwała następuje poprzez bezwzględną większość głosów.
  15. Walne Zgromadzenie otwierane jest przez jednego z Członków Zarządu Koła.
  16. Decyzje Walnego Zgromadzenia wchodzą w życie z momentem ich przegłosowania.

 1. Zarząd Koła
  1. Zarząd Koła ma następujący skład:
   • Prezes – Monika Bednarek
   • Wiceprezes – Marek Drewniak
   • Sekretarz – Karolina Staniszewska
   • Zastępca Sekretarza – Wiktoria Bekus
   • Skarbnik – Aleksandra Figura
   • Webmaster – Bartłomiej Janik
   • Członek zarządu – Dominik Brzozowski
  2. Zarząd Koła wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na roczną kadencję.

 1. Obowiązki i zadania Zarządu Koła:
  • Zwoływanie Walnego Zgromadzenia
  • Planowanie działań Koła
  • Kierowanie działalnością Koła
  • Zapewnienie rozwoju Koła
  • Reprezentowanie Koła
  • Planowanie wydatków i podejmowanie decyzji w sprawach finansowych
  • Prowadzenie rekrutacji
  • Kontaktowanie się z opiekunem koła, władzami uczelni oraz firmami
  • Decydowanie o przyznaniu uczestnictwa w projektach w przypadku ograniczonej liczbie miejsc
  • Prowadzenie dokumentacji obejmującej działalność Koła
  • Ustalanie i zbieranie ewentualnych składek członkowskich
  • Organizowanie działów tematycznych
 2. Zarząd Koła
Rozdział V – Opiekun koła

§ 18.

 1. Opiekuna Koła zatwierdzają władze Uczelni.
 2. Opiekunem Koła może zostać nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice Lubelskiej.
 3. Kandydata na funkcję opiekuna Koła proponują członkowie koła.
 4. W przypadku podziału Koła na sekcje może powołać kilku opiekunów.
 5. Opiekun musi wyrazić pisemną zgodę na objęcie funkcji.

 § 19.

 1. Do obowiązków opiekuna koła naukowego należy bezpośredni nadzór nad merytoryczno-finansową działalnością koła, w szczególności nad zgodnością jego działań z celami i zadaniami określonymi w niniejszym statucie.
 2. Opiekun sprawując nadzór nad działalnością koła naukowego podpisuje plany pracy, wnioski o dofinansowanie koła oraz sprawozdania merytoryczne i rozliczenia finansowe, potwierdzając tym samym zgodność działań z celami i zadaniami koła określonymi w jego statucie.
 3. Opiekun wraz z członkami zarządu reprezentują koło wobec władz Uczelni.
 4. Opiekun jest doradcą naukowym Koła.
 5. Do kompetencji opiekuna naukowego należy:
  • Wspieranie merytorycznej działalności Koła,
  • Zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji,
  • Rozstrzyganie sporów członkowskich,
  • Reprezentowanie Koła w obrębie Politechniki Lubelskiej i poza nią.
Rozdział VI – Środki finansowe

§ 20.

 1. Majątek koła stanowią środki trwałe i obrotowe.
 2. Środki trwałe (urządzenia i aparatura techniczna) stanowią własność uczelni i są przekazywane Kołu do użytkowania przez rektora.
 3. Środki obrotowe służące na pokrycie bieżącej działalności Koła pochodzą ze źródeł określonych zasadami finansowania studenckiego ruchu naukowego.
 4. Umowy i zobowiązania podpisują (łącznie minimum dwie osoby) w imieniu Zarządu Koła:
 • Prezes,
 • Wiceprezes,
 • Skarbnik
 1. Działalność kół naukowych może być finansowana:
  • Ze środków będących w dyspozycji dziekana wydziału, na którym koło naukowe działa,
  • Ze środków jednostki organizacyjnej, przy której koło działa,
  • Ze środków Rektora,
  • Ze środków Prorektora ds. Studenckich,
  • Ze środków Rady Uczelnianej Samorządu Studentów,
  • Ze środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na określone działania lub projekty,
  • Ze składek członkowskich,
  • Ze środków pozyskanych z umów, darowizn oraz zapisów rzeczowych
   i finansowych,
 • Innych źródeł finansowych,
 1. Mieniem Koła zarządza Zarząd Koła za pośrednictwem skarbnika.
 2. Koło dysponuje środkami finansowymi  na podstawie planu rzeczowo-finansowego uchwalanego przez Zarząd Koła i zatwierdzonego przez skarbnika na okres jednego semestru.
 3. Niewykorzystane w danym semestrze środki finansowe przechodzą na semestr następny.
 4. Dysponowanie środkami finansowymi Koła odbywa się pod nadzorem opiekuna Koła, a decyzje tej sprawie podejmuje dwóch członków Zarządu w osobach: prezesa oraz jednego członka Zarządu.
 1. Zarząd (minimum 3 osoby) może dokonać zmiany przeznaczenia środków finansowych określonych w planie rzeczowo-finansowym, zgodnie jednak
  z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział 7 – Zmiana statutu oraz rozwiązanie Koła

§ 21.

Zmiana statutu, zawieszenie lub rozwiązanie Koła następuję zgodnie z paragrafem §17.

Rozdział 8 – Przepisy końcowe

§ 22.

            W kwestiach nie zawartych w statucie decyduje Zarząd Koła działając zgodnie z przepisami obowiązującymi na Politechnice Lubelskiej.

23.

            Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Koła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>