SŁOWNIK POJĘĆ – TSL

SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTU I LOGISTYKI

ADR – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie 30 września 1956 r. Została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. Obecnie obowiązuje w 46 krajach.

Audyt logistyczny – Audyt logistyczny ma na celu ocenę stanu logistyki w przedsiębiorstwie. Pozwala wskazać możliwości usprawnienia procesów i ograniczenia kosztów funkcjonowania. Określa kierunki zmian i szacuje spodziewane efekty na poziome strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Prowadzone w ramach usługi analizy pozwalają na wyznaczenie obecnych wartości wskaźników logistycznych w badanych obszarach i wskazanie źródeł podniesienia efektywności logistyki w przedsiębiorstwie.

AVV – ogólna umowa o użytkowaniu wagonów towarowych – umowa UIC i rządów, określająca zasady używania wagonów towarowych na sieci linii kolejowych.

AWB (ang. Air Way Bill) – list przewozowy w transporcie lotniczym czyli podstawowy   dokument stanowiący umowę przewozu.

B2B (ang. Business to Business) – nazwa zespołu relacji występujących pomiędzy firmami. Należą do nich relacje pomiędzy: firmą a innymi firmami – pośrednikami dostawcami dystrybutorami punktami sprzedaży i świadczenia usług oraz innymi partnerami biznesowymi. B2B w kontekście rozwiązań internetowych polega na integracji procesów biznesowych       pomiędzy partnerami handlowymi za pomocą Internetu. Podczas kooperacji między firmami zachodzi potrzeba wymiany dokumentów biznesowych np. faktury, zamówienia itp.

B2C (ang. Business to Client) – określa relację występującą między firmą a klientem końcowym, która może być realizowana za pośrednictwem Internetu. Cechą charakterystyczną relacji B2C jest fakt, iż jest ona inicjowana przez firmę. W przypadku, gdyby relację inicjował klient, nosiłaby nazwę C2B.

Business logistics – Proces planowania, wdrażania i kontroli efektywnego ekonomicznie i skutecznego przepływu i składowania produktów, usług i informacji z punktu początkowego do punktu konsumpcji, celem zaspokojenia potrzeb nabywców.

Centrum logistyczne – jest obiektem przestrzennie-funkcjonalnym wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze (usługodawcy logistyczni z różnych specjalności logistyki). Najczęściej centra logistyczne utożsamiane są z ogromnymi magazynami i funkcją składowania produktów przed ich wysyłką. W praktyce centra logistyczne coraz częściej są formą integracji wielu usług w jednym miejscu, przejmując część operacji wykonywanych przez macierzyste komórki przedsiębiorstw-klientów np. zajmują się organizacją specjalistycznych szkoleń i konferencji na zlecenie. Typowe centrum logistyczne posiada takie obiekty jak: magazyny, place składowe, kolejowe terminale kontenerowe, przy pomocy których świadczone są usługi logistyczne; hotele pracownicze, stacje paliw, stacje serwisu pojazdów czy punkty gastronomiczne, miejsca świadczenia usług celnych, firmy ubezpieczeniowe – gdzie świadczone są usługi towarzyszące. Poszczególne centra logistyczne różnią się między sobą ilością oraz rodzajami obiektów. Centra logistyczne spełniają trzy rodzaje funkcji: funkcje logistyczne, funkcje pomocnicze oraz funkcje dodatkowe.

Cross-docking – sytuacja w której towar dostarczony do magazynu jest od razu przeładowywany i wysyłany dalej – do następnego odbiorcy. Dzięki temu nie jest składowany, co pozwala na obniżenie kosztów całkowitych w łańcuchu dostaw. Wymaga to jednak dokładnego zsynchronizowania wszystkich procesów przyjmowania i wydawania towarów.

Cycle Time (C/T) – czas potrzebny na przejście jednej operacji od momentu jej rozpoczęcia do chwili gotowości do jej ponownego wykonania. Czas cyklu pracownika to czas potrzebny na przejście wszystkich czynności wykonywanych w procesie, zanim je powtórzy. Zbalansowanie czasu taktu i czasu cyklu pozwala na zachowanie płynnego przepływu: jeżeli czas cyklu jest równy lub minimalnie krótszy od czasu taktu, proces przebiega płynnie bez przestojów i spiętrzania się pracy i zapasów.

Czas przezbrojenia – czas potrzebny do przygotowania maszyny lub stanowiska do wykonywania nowej pracy (np. innego rodzaju wyrobu), czas przezbrojenia w usługach to np. przejęcie stanowiska obsługi klienta podczas wymiany pracowników,   czas przygotowania biurka i przejmowania obowiązków pomiędzy zmianami. Z punktu widzenia Lean tego rodzaju czynności są marnotrawstwem, dlatego też dąży się, aby czas przezbrojenia był możliwie krótki.

CIM/ SMGS list przewozowy – umożliwia transport towarów bez re-ekspedycji, na podstawie jednego dokumentu przewozowego między Europą, Rosją i Azją. List przewozowy CIM/SMGS jest kompilacją wymagań CIM i SMGS.

CMR – międzynarodowy samochodowy list przewozowy, dokument imienny, niezbywalny.

Crossdocking – system zarządzania asortymentem. Przetworzenie dużych, jednolitych asortymentowo partii towarów na wiele zróżnicowanych asortymentowo zestawów, dostosowanych do bieżących potrzeb odbiorcy.

DGR (ang. Dangerous Goods Regulations) – zbiór przepisów regulujących sposób przewozu oraz dokumentowania przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie lotniczym, dotyczący artykułów lub substancji, których właściwości mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska.

Dostawa – to przemieszczenie („przepływ”) ściśle określonej partii dóbr od dostawcy do odbiorcy. Te dobra to, ogólnie, surowce, materiały, produkty, towary. Przemieszczenie to odbywa się w wyznaczone miejsce w określonym terminie.Rozróżnia się kilka typów dostaw: dostawy bezpośrednie/pośrednie, dostawy częściowe, dostawy dzielone, dostawy nadmierne/niepełne, dostawy wewnętrzne.

Drobnica – rodzaj przesyłek o określonych parametrach. Są to: przesyłki o łącznej wadze do 2500 kg, maks. objętości 7,5 m3, maks. Długości 4 m; maks. szerokość przesyłki 1,8 m, maks. wysokość przesyłki 2,0 m, maks. Ciężar przesyłki na palecie określają odpowiednie normy i wytrzymałość danej palety; przy czym maksymalna waga przesyłek na palecie (w tym EUR) nie może przekroczyć 1500 kg.

DRP – Distribution Resource Planning – planowanie zasobów dystrybucji, w którym zwraca sie uwagę na problem optymalnego ich doboru i wykorzystania, opracowanie nowej koncepcji reagowania przedsiębiorstwa na zmiany w otoczeniu jako rozwiązanie problemu optymalizacji zasobów, w tym dostosowanie      zasobów do zapotrzebowania.

Dystrybucja – przemieszczanie produktów z miejsc ich wytworzenia i sprzedaży do miejsc ich konsumpcyjnego lub produkcyjnego użytkowania. Dystrybucję określa się jako działalność zorientowaną na zaspakajanie potrzeb nabywców i zapewnienie zysków przedsiębiorstwu. Osiągnięcie wysokiej jakości dystrybucji zależy od:

  • rozpoznania potrzeb i wymagań każdego rodzaju nabywców,
  • przewidywania wysokości popytu,
  • krótkiego okresu wprowadzania produktu na rynek i szybkiego osiągania fazy wzrostu sprzedaży,
  • szybkiego realizowania zamówień klientów,
  • doboru sprawnych i efektywnych kanałów dystrybucji.

e-logistyka – obejmuje aspekty wykorzystania Internetu i systemów informatycznych celem współpracy i integracji w łańcuchach i sieciach dostaw. Jest elementem szerszej koncepcji e-SCM.

e-myto – EETS (European Electronic Toll Service) – to usługa umożliwiająca użytkownikom dróg korzystanie, w ramach jednego kontraktu z dostawcą elektronicznej usługi poboru opłat drogowych, z jednego urządzenia pokładowego do poboru myta elektronicznego na terenie krajów Unii Europejskiej, które posiadają system elektronicznego myta. EETS stanowić ma dla użytkowników dróg dodatkową (opcjonalną) usługę.

EFQM (European Fundation for Quality Management) – wskazuje drogę jaka firma powinna podążać aby zapewnić sobie rozwój w długim okresie czasu. Pozwala na zaangażowanie w doskonalenie wszystkich pracowników, znacząco wpływa na rozwój innowacyjności w firmie, zwiększa poziom orientacji na klienta. Model Doskonałosci EFQM obejmuje: przywództwo, strategię, procesy, produkty i usługi, klientów, pracowników, partnerstwo i zasoby, społeczeństwo i kluczowe wyniki. Przedmiotem oceny w Modelu EFQM jest zarówno potencjał firmy w każdym z w/w obszarów jak i uzyskiwane wyniki w długim okresie czasu.

Ekologistyka – wszystkie badania i działania związane z realizacją optymalnych rozwiązań w zakresie zbiórki, gromadzenia, usuwania i kierowania do utylizacji lub nieuciążliwej dla środowiska i społeczeństwa likwidacji odpadów różnych rodzajów. Ważnym działem ekologistyki jest ekologistyka zużytych opakowań.

Eksport – wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w danym kraju. Dla krajów należących do Unii Europejskiej eksport dotyczy sprzedaży towarów lub usług poza UE. Sprzedaż towarów w obrębie państw należących do Unii Europejskiej to tak zwana sprzedaż wewnątrzwspólnotowa a nie eksport.

Etykieta paczkowa – dokument na podstawie, którego zawierana jest umowa na przewóz przesyłek paczkowych.

Flow Logistics – nowoczesny system dystrybucji. Produkty dostarczone do terminalu, praktycznie bez składowania, podlegają natychmiast sortowaniu, rozbijaniu na mniejsze partie, a po połączeniu z innymi      produktami wysyłane są do poszczególnych odbiorców.

Gestia transportowa – To zastrzeżone w umowie kupna-sprzedaży prawo i obowiązek zorganizowania transportu i pokrycie kosztów tego transportu, np. jeżeli nasza firma organizuje transport to gestia transportowa jest po naszej stronie.

GU – Gateway Unit – część organizacyjna terminalu międzynarodowego odpowiadająca za utrzymanie regularnego połączenia drogowego z konkretnymi terminalami naszych parterów zagranicznych w Europie.

Import – przywóz towarów, usług lub kapitału z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym).

Importer – jest to podmiot gospodarczy lub kraj dokonujący importu. Zgodnie z rozporządzeniem REACH importer oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty i odpowiedzialną za import. Na podmiocie gospodarczym sprowadzającym towar lub usługę poprzez granice celną wspólnoty, będącym importerem spoczywają obowiązki wynikające z wprowadzenia towaru do obrotu, są to między innymi: uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa, właściwe oznakowanie produktu i odprowadzenie opłaty produktowej.

ISO – International Organization for Standarization – Międzynarodowa Organizacja ds. Normalizacji. Tworzy ona normy dotyczące specyfikacji technicznych i innych kryteriów, które mogą być użyte jako zasady, wytyczne, definicje lub wymagania w umowach stron. Umożliwiają one zorientowanie się, czy materiały, wyroby, procesy i usługi są odpowiednie do oczekiwań drugiej strony lub spełniają określone wymogi bezpieczeństwa.

Kanał dystrybucji – układ wzajemnie zależnych organizacji zaangażowanych w proces udostępniania produktu bądź usługi konsumentom lub odbiorcom przemysłowym.

Konwencja COTIF – określa jednolity system prawny w zakresie przewozu osób, towarów, zasad użytkowania wagonów i infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej. Reguluje także organizację przewozów kolejami towarów niebezpiecznych. Jest istotnym dokumentem regulującym współpracę w dziedzinie międzynarodowej komunikacji kolejowej.

Koszty logistyczne – to wyrażone w pieniądzu użycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, które są powodowane przepływem dóbr materiałów w firmie i między firmami, a także utrzymanie zapasów. Koszty te są składnikiem kosztów działalności firmy.

Lead Time – czas realizacji – czas wymagany, aby wytworzyć produkt, zaczynając od zamówienia klienta, a kończąc na dostawie gotowego produktu do klienta. Kiedy planowanie działa co najmniej na poziomie równym produkcji – czas realizacji jest taki sam jak czas przerobu. Jeśli popyt klienta przerasta możliwości systemu, dochodzi czas oczekiwania na ujęcie w planie i rozpoczęcie produkcji. Wtedy czas realizacji jest dłuższy od czasu przerobu.

List przewozowy – dokument na podstawie, którego zawierana jest umowa na przewóz przesyłki w relacji w nim określonej, od jednego nadawcy do jednego odbiorcy. Dokument przewozowy wypełnia nadawca przesyłki. Prawidłowo wypełniony dokument przewozowy jest dowodem zawarcia umowy przewozu pomiędzy Klientem i firmą. Nadawca podpisując dokument przewozowy akceptuje Warunki Świadczenia Usług Krajowych.

Logistyka – zintegrowany system planowania,  organizowania  i kontrolowania procesów fizycznych, w obiegu towarów i ich informacyjnych uwarunkowań, w aspekcie optymalizacji realizowanych działań. Istotę logistyki stanowi czasowo – przestrzenny przepływ materiałów (ładunków) i informacji. Celem działań logistycznych jest dostarczenie: właściwemu KLIENTOWI – właściwych PRODUKTÓW – we właściwej ILOŚCI – we właściwej KONDYCJI – we właściwym MIEJSCU – we właściwym CZASIE – po właściwych KOSZTACH.

Logistyka dystrybucji – obejmuje kształtowanie, sterowanie i kontrolę wszystkich procesów polityki dystrybucyjnej, które są konieczne do przetransportowania dóbr (gotowych produktów i towarów handlowych) od przedsiębiorstwa handlowego lub produkcyjnego do jego klientów.

Logistyka marketingowa – połączenie logistyki zaopatrzenia oraz logistyki dystrybucji. Nazwa wzięła się stąd, iż elementy te stanowią wspólną część zainteresowania nauk: logistyki i marketingu.

Logistyka miejska – obejmuje systemy logistyczne znajdujące się na terenach zurbanizowanych. Zadaniem tego działu logistyki jest odpowiednia organizacja działalności wszystkich uczestników operujących na terenie miasta, tak aby obniżyć globalne koszty funkcjonowania oraz zwiększyć zadowolenie klientów, w których roli występują mieszkańcy danych miast.

Logistyka odzysku – obejmuje planowanie, implementację i kontrolowanie efektywnego przepływu dóbr materialnych oraz powiązanego przepływu informacji od miejsca konsumpcji do miejsc pochodzenia w celu odzyskania wartości lub właściwego zagospodarowania. Jak sama nazwa wskazuje przypływy te są ukierunkowane odwrotnie, niż w tradycyjnie pojmowanej logistyce.

Logistyka produkcji – obejmuje różne zagadnienia związane z produkcją, np. jej planowanie i sterowanie przebiegiem, jak również jej synchronizację.

Logistyka transportu – obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem koncepcji i narzędzi logistycznych w transporcie materiałów i ludzi.

Logistyka zaopatrzenia – obejmuje sferę zaopatrzenia przedsiębiorstwa.

Magazyn – samodzielna komórka organizacyjno-funkcjonalna w przedsiębiorstwie, realizująca swoje zadania przechowywania. Odpowiednio zorganizowana, wyposażona we właściwą dokumentację. Ewidencję zaszłości związanych z przyjmowaniem i wydawaniem dóbr, oraz wielkości ich stanów. Stanowi podstawowe źródło informacji o wielkości i ruchu fizycznym zapasów. Ma to znaczenie dla operatywnego zarządzania nie tylko magazynem, lecz dla gospodarowania zapasami. Przyjęcie, wydanie i przesunięcie jest dokumentowane jako operacja gospodarcza dowodami księgowymi (źródłowymi). Dokumenty magazynowe stanowią grupę dokumentów, których zapisy mają bezpośredni wpływ na prowadzenie gospodarki magazynowej i jej rozliczanie. Mogą być wystawiane ręcznie przez magazyniera, w sposób półautomatyczny lub automatyczny, w zależności od ustalenia odpowiednich parametrów i procedur.

Magazynowanie (przechowalnictwo) — są to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Konieczność magazynowania wynika m.in. z faktu, że czas produkcji poszczególnych dóbr nie pokrywa się z czasem ich konsumpcji. Racjonalne przechowywanie towarów powinno zapewnić uzyskanie najkorzystniejszych wyników przy określonych w danym czasie warunkach i ograniczeniach. W tym celu opracowuje się program magazynowania, jak również projektuje się rozmieszczenie magazynów w sieci dystrybucji i rozplanowanie poszczególnych obiektów.

Proces logistyczny – jest to uporządkowany łańcuch operacji związany z przepływem materiałów
Efektem procesu logistycznego jest usługa logistyczna. Usługa logistyczna jest to z kolei przetransportowanie lub magazynowanie produktu logistycznego w jakości, ilości i w czasie zgodnym z oczekiwaniami klientów. Produkt logistyczny oznacza najczęściej przemieszczanie materiału, ale może oznaczać inne obiekty poddawane przemieszczeniu.

Przewóz bezpośredni – przewóz od nadawcy do odbiorcy z pominięciem przeładunków pośrednich.

Opłata scedowana – jest to opłata za usługę cedowania frachtu. Usługa polega na tym, że zamiast nadawcy przesyłki, płaci jej odbiorca.

RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. To samo co DGR w transporcie lotniczym i ADR w drogowym. Załącznik 2 Przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych do umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (SMGS).

Sieć dostaw – jest to połączona ze sobą pewna ilość łańcuchów dostaw (zarówno prostych, jak i sieciowych). W sieci dostaw dokonywana jest kompleksowa optymalizacja przepływu materiałowego we wszystkich łańcuchach dostaw wchodzących w jej skład. Powstanie sieci dostaw związane jest z faktem uczestnictwa części przedsiębiorstw w więcej niż jednym łańcuchu dostaw. Ważnymi elementami sieci dostaw są jej integratorzy – ogniwa będące punktem styku więcej, niż jednego łańcucha dostaw, w których realizowana jest optymalizacja całej sieci, np. koordynacja działań oraz łączenie zasobów pojedynczych uczestników celem wykonania określonego zadania.

Spedycja – to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru. Spedycją będzie zaś każda działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej i na wykonaniu niezbędnej grupy czynności dodatkowych, wynikających ze specyfiki zlecenia. Spedycja, jak każda działalność gospodarcza, podlega wielu klasyfikacjom. Na otwartym rynku transportowym, na którym panuje konkurencja doskonała, wyjściowym podziałem spedycji staje się klasyfikacja według dostępności do jej nabycia. Spedycja obok transportu i logistyki jest jednym z elementów branży TSL (transport-spedycja-logistyka).

Spedytor – Spedytorem jest osoba prawna lub fizyczna (przedsiębiorca), której celem działania jest organizowanie przewozu ładunków. Spedytor za odpowiednią opłatą świadczy usługi spedycyjne na rzecz osób prawnych lub fizycznych, względnie na potrzeby własne. Organizuje przewóz, wystawia dokument HAWB – spedytorski list przewozowy.

System logistyczny – to celowo zorganizowany i połączony zespół takich elementów (podsystemów) jak: produkcja, transport, magazynowanie, odbiorca – wraz z relacjami między nimi oraz ich własnościami, warunkującymi przepływ strumieni towarów, środków finansowych i informacji.

Target cost         (koszt   docelowy) – koszt rozwoju i produkcji,  którego nie można przekroczyć dla określonego wyrobu, jeśli klient ma być zadowolony z wartości produktu, a jednocześnie producent zyska akceptowalny zwrot z inwestycji.

Terminarz dostaw – wykaz terminów dostarczania przesyłek do określonych miejscowości na terenie całego kraju.

Track & trace – możliwość monitorowania na ekranie komputera, kolejnych etapów realizacji złożonego przez Klienta zamówienia.

Transport – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu). W połączeniu z logistyką oraz spedycją, transport wchodzi w skład branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Rozróżnia się podział funkcji transportu na pierwotne i wtórne. Do funkcji pierwotnych należą funkcje przewozowe i związane z tym funkcje przeładunkowe. Do funkcji wtórnych zalicza się przede wszystkim funkcję zabezpieczania dróg (czyli budowy i utrzymania dróg) jak również funkcję odpowiedzialności.

Transport kombinowany / intermodalny – transport towarów w kontenerze, swap body lub naczepie z użyciem wielu rodzajów transportu jak np.: kolej, statek, ciężarówka, samolot.

Transport multimodalny – Partner dysponujący własną siecią oddziałów terenowych, potencjałem magazynowym i przeładunkowym, centrami rozdzielczo – dystrybucyjnymi zlokalizowanymi w pobliżu rynków zakupu i zbytu, siecią regularnych połączeń, niezawodnym systemem łączności, technikami komputerowymi służącymi do optymalizacji ciągów ładunkowych, a przede wszystkim doświadczoną i sprawną kadrą.

Transport samochodowy (zwany też drogowym) – jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych. Do zalet transportu drogowego zalicza się m.in. możliwość dowiezienia ładunku lub pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia (wysoka dostępność tzw. zasada „od drzwi do drzwi”). Natomiast wady to m.in. energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Transport samochodowy jest jedną z najważniejszych gałęzi transportu.

Usługa logistyczna – jest to zorganizowane przez firmę zewnętrzną transportowanie i magazynowanie produktów wraz z pełną obsługą formalno – prawną, w tym celną. Obejmuje zarobkowo wykonywane usługi spedycji, transportu, magazynowania, a także usługi pokrewne i wspomagające proces przepływu dóbr między ogniwami łańcucha dostaw. Obszarami podejmowanych działań logistycznych przez usługodawców logistycznych w przedsiębiorstwie są: zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja. Biorąc pod uwagę sfery działań logistycznych w łańcuchu dostaw, w literaturze można spotkać cztery grupy usług logistycznych: usługi spedycyjne, usługi transportowe, usługi magazynowe, usługi dodatkowe.

Wąskie gardło – to maszyna, stanowisko w procesie produkcji, które limituje przepływ. Jest to miejsce, przed którym powstaje zapas. Wąskim gardłem może być najwolniejsza maszyna w linii produkcyjnej bądź operator, który z pewnych przyczyn pracuje wolniej niż operatorzy pozostałych stanowisk. Koncentracja działań doskonalących na wąskim gardle powoduje wzrost wydajności całej linii produkcyjnej.

Wartość dla klienta – polega na zidentyfikowaniu potrzeb klienta i określeniu tego, co stanowi dla niego rzeczywistą wartość w produkcie lub usłudze. Czynności dodające wartość to te, za które klient gotowy jest zapłacić.

Zaopatrzenie– jest to proces pozyskiwania dóbr i usług dla przedsiębiorstwa, działania zakupu towarów i usług dla przedsiębiorstwa. Zaopatrzenie obejmuje wszystkie działania, które są niezbędne do nabycia dóbr i usług zgodnych z wymaganiami użytkownika.

Zarządzanie łańcuchem dostaw – koncepcja planowania, sterowania i kontroli za pomocą łańcucha dostaw, obejmującego wszystkie fazy tworzenia i dostarczania wartości logistycznych – od miejsca pozyskania surowców, poprzez produkcję, do ostatecznego nabywcy w celu zaoferowania odpowiednich towarów we właściwym miejscu i czasie, we właściwej ilości i jakości, przy uzasadnionych kosztach, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacji.

Zarządzanie wizualne – sposób obrazowania i oceny procesów dziejących się w danym miejscu przedsiębiorstwa. W jasny i czytelny dla każdego sposób.